Biobazény - technologie budoucnosti

Biobazény – technologie budoucnosti

V minulém čísle časopisu INSPIRACE jsme informovali čtenáře o „Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů“, které v únoru 2014 schválili členové Asociace biobazénů a jezírek. „Standardy“ mimo jiné definují rozdíl mezi koupacím jezírkem a biobazénem, který je dán principem čištění vody. Koupací jezírka imitují stojaté vody s množstvím rostlin, konstrukce biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.

Jezírko 41  DSCN1069

  

Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku.  Čištění vody v nich zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Pojmem biofilm se v tomto případě označuje společenství mikroorganismů uložených v tenké vrstvě na pevném povrchu, které je tvořeno bakteriemi, řasami, houbami, viry, jednobuněčnými organismy a malými bezobratlými živočichy.

Biofilmový filtr je zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k nárůstu biofilmu a tím k vazbě živin. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován.  

 
Typ IV  Biobazén s biofiltrem

Tento typ biobazénu svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24 hodinovým provozem v něm voda permanentně cirkuluje a prochází přes biofiltr.  Skimmerem protéká více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. Vzhledem k tomu, že nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku, je nutno dusík do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv. Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování narostlého biofilmu a hnojení dusíkem.

Typ V  Biobazén

Biofiltr je většinou umístěný mimo vlastní biobazén. Substrát v bioflitru může svým složením doplňovat chybějící dusík. Součástí technologie je i sorbent fosforu. Péče je prakticky stejná jako u typu IV. Pro odstraňování sedimentu se doporučuje využít robotického vysavače.

Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Koupací zóna může tvořit až 100% vodní plochy. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě.

Biobazénu u sídla firmy Ekogreen s.r.o.

Na rozdíl od koupacích jezírek, která se zde staví už druhé desetiletí, je technologie biobazénů v České republice poměrně nová. Členové Asociace biobazénů a jezírek se s ní seznámili díky vzdělávacímu programu „Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek“, jehož lektoři byli především ze zahraničí, zejména z Německa a Rakouska. Součástí vzdělávání byly i odborné exkurze do těchto zemí. Na nich si účastníci kurzu ověřili, že princip „biobazénu“ opravdu funguje. Proto se snaží tyto progresivní technologie zavést i u nás. Nejlepší způsob, jak přesvědčit zákazníka o výhodách biobazénu, je ukázat mu ho. To je jeden z důvodů, proč biobazén postavil v areálu své firmy Ekogreen  Ing. Martin Panchartek.

Jezírko 26  Jezírko 19

Biobazén je postaven podle „Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů“.  Jedná se o biobazén s biofiltrem -  typ IV. Kromě technologie biofiltru je důležité, že materiály použité v jezírku splňují podmínky uvedené ve „Standardech“. To znamená, že „nesmí ovlivnit hodnotu pH vody tak, aby došlo v 24hodinovém průměru k dlouhodobému (více než tři týdny trvajícímu) posunu hodnoty pH mimo rozsah pH 8,0 až pH 8,5. Snahou je dosáhnout hodnoty pH ve smyslu udržování vápenato-uhličitanové rovnováhy optimálně kolem pH 8,4. Použitím štěrku, kamenů, betonu, lepidla na dlaždice, spárovacích hmot, malty pro beton a kameny apod., se nedoporučuje vnést na 100 m³ biobazénu více než 50 g fosforu, tvořícího potenciálně rozpustnou zásobu tohoto prvku. Zároveň každý materiál bude mít obsah extrahovatelného fosforu menší než 6 mg/kg.“

Technické parametry biobazénu:

Celková velikost: 6 x 9 m

Velikost koupací (užitkové) části: 3 x 6 m

Hloubka koupací části: 2 m

Skimmerové jezírko: 3 x3 m

Skimmerová klapka: 250 x 490 mm, materiál nerez

Dřevěná terasa: 14 m², materiál modřín

Dřevěné schody: materiál akát

Technologie Hydrobalance, čerpadlo OASE AquaMax Eco Premium 12 V, 95W, provoz 24 hodin/den – trvalý provoz

Folie: PVC P, 1,5 mm, barva olivová (Multiplan), svařováno metodou horkého klínu, detaily horkým vzduchem

Realizace: 10-11/2013, dokončení 4/2014, výsadba rostlin 6/2014

 

Filtrační systém

V biobazénu je použit filtrační systém HYDROBALANCE, který se vyznačuje především blízkým sepětím s přírodou. Díky podpoře biologických procesů, které se také přirozeně vyskytují v řekách, dochází za malé spotřeby energie k maximálnímu omezení živin ve vodě. Filtrační systém je založen na principu mechanicko-biologické ochrany vody. Pevné minerální a organické nečistoty se z vody odstraňují přefiltrováním přes vrstvy štěrku 16/32 mm a 4/8 mm, pod kterými bývá umístěn filtr Hydrobalance.  Filtry se nejčastěji umísťují do malé oddělené části biobazénu (tzv. skimmerové jezírko), kde by měl být v hlavním směru větru osazen také sběrač nečistot. Přes čerpadlo a filtr se nasávaná voda dostává jako proud potoka nebo tryskou v protilehlých částech do užitkové (hlavní) části nádrže. Tak vzniká povrchový proud, který transportuje hrubé plovoucí nečistoty do sběrače. Odtud mohou být případně odstraněny podběrákem (sítí). Filtr HYDROBALANCE může být umístěn také v břehové regenerační části. Vzhledem k tomu, že biofilm ve filtru nevyžaduje žádné světlo, může být filtr instalován i v podzemních nebo vyrovnávacích nádržkách např. pod molem.

DSC_0031  DSC_0044

 

HYDROBALANCE je jediný filtrační systém, který využívá pomalé i rychlé filtry v jednom společném filtračním systému. Základním principem rychlofiltrů je zachycování částic nečistot v přirozeném stavu. Rychlá filtrace využívá pouze fyzikálního a chemického principu filtrace.  Největší předností pomalé (biologické) filtrace je její analogie s čistícími procesy zejména povrchových vod v přírodě. Kromě fyzikálně chemických procesů probíhají na náplni filtru i procesy biochemické. Na povrchu nebo v meziprostoru filtru postupně narůstá tzv. biologická blána (biofilm), s intenzivním oživením aerobními mikroorganismy, zvláště řasami. Na tento biofilm se také látky, především koloidní a suspendované, adsorbují. Substrátem mikroorganismů je organická hmota obsažená ve vodě, která je tímto procesem mineralizována. Čím větší je tato plocha, tím je také větší oblast, která je mikroorganismům k dispozici. Čím rozmanitěji je toto prostředí utvářeno, tím lépe celý systém funguje, protože různé druhy mikroorganismů upřednostňují také různé vodní podmínky. Po čase (cca deseti týdnech) je nutná regenerace biofiltru, protože nárůst biofilmu je tak velký, že by se začal odlupovat a vracet zpět do jezírka. Čištění filtru se provádí tak, že se vypne cirkulace a po přibližně osmačtyřiceti hodinách se odumřelý biofilm vypláchne mimo jezírko. Potom se znovu zapne cirkulace a začíná nová fáze nárůstu biofilmu.

 

Autor: Ing. Martin Panchartek
Z firmy: EKOGREEN, s.r.o.
Lány na Důlku 10, 530 02 Pardubice
www.ekogreen.cz