SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

 • SZÚZ je dobrovolnou, nevládní, nezávislou zájmovou organizací, která byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
 • SZÚZ sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů, výrobků a mechanizačních prostředků  pro zahradní a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahradní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. bez ohledu na velikost a formu vlastnictví.
 • SZÚZ je spolek vedený u Krajského soudu v Brně, L 8536.

 

 

Cíle a úkoly SZÚZ
 

Posláním SZÚZ je zvyšovat odbornou úroveň členů SZÚZ, respektive oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice.
Cílem SZÚZ je hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci SZÚZ i mimo něj.

K dosažení svého poslání a cílů si SZÚZ stanovuje tyto úkoly:

 • prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,
 • spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v zájmu dalšího rozvoje zahradní a krajinářské tvorby v České republice
 • spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí,
 • spolupracovat s obdobnými profesními svazy v rámci EU, zejména v oblasti výměny informací a zkušeností, organizovat zahraniční stáže a odborné exkurze pro pracovníky členských firem,
 • zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné,
 • poskytovat vzdělávací služby formou pořádání kongresů, seminářů, školení aj.,
 • podílet se na organizování výstav, veletrhů a dalších akcí, které mají význam pro rozvoj zahradní a krajinářské tvorby,
 • podporovat odborné vzdělávání a výchovu zaměstnanců členských firem včetně jejich rodinných příslušníků s důrazem na mezinárodní výměnu zkušeností,
 • spolupracovat se zahradnickým školstvím všech stupňů, aktivně se zúčastnit tvorby učebních plánů, podporovat soutěže zahradnických učilišť a středních škol a další obdobné aktivity,
 • vytvořit informační systém za účelem zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy SZÚZ, mezi členy SZÚZ a sekretariátem SZÚZ a vytvoření vazeb mezi SZÚZ a vnějším okolím
 • zajišťovat členům SZÚZ aktuální informace v oblasti nových technologií a materiálů, systémů organizace práce a řízení firem,
 • navazovat spolupráci mezi SZÚZ a dodavatelskými firmami
 • propagovat činnost SZÚZ jakož i jeho členských firem prostřednictvím médií, propagačních a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.