Přírodní koupací jezírko ve welness areálu

Na jaře loňského roku vyzval investor naši firmu ke zpracování nabídky na stavbu koupacího jezírka v nově budovaném welness areálu u hotelu Antonie ve Frýdllantě. Když jsem prostudoval zadávací projektovou dokumentaci, rozhodl jsem se nabídnout investorovi alternativní projekt, který nejenom obsahoval jiné technologické řešení koupacího jezírka, ale začleňoval je harmonicky do okolních úprav. Investor naši nabídku přijal a výsledkem naší spolupráce je rekreační prostor, kde se návštěvníci hotelu cítí příjemně.

Foto 1Titulní fotka

 

Projekt

Po prostudování původní projektové dokumentace jsem váhal, mám-li o podobnou zakázku vůbec usilovat.  Původně navržené komplikované stavební i technologické řešení bylo totiž v naprostém  rozporu s naší filozofií stavění koupacích jezírek. Nehodláme jít cestou „čím složitější, tím dražší, a tím lépe pro náš byznys.“ Jako zahradní architekt a zároveň realizátor nejen jezírek, ale sadových úprav všeobecně, jsem v projektu viděl řadu nedostatků.  Proto jsem se pokusil nabídnout investorovi vlastní verzi, která zahrnovala námi používanou technologii stavby jezírek. Investor naši nabídku přijal a za ušetřené peníze tak pořídil i celé okolní sadové úpravy, které jsme vyprojektovali v rámci naší nabídky.  Náš nový návrh do určité míry vycházel z podkladů, které jsme obdrželi na počátku výběrového řízení. Základní podmínka byla, aby byla koupací zóna minimálně 20 m dlouhá a aby jezírko navazovalo na terasu před budovou. Na tuto dlážděnou plochu jsme napojili dřevěný chodník, který obklopil část jezírka. Zdánlivě připomíná povalový typ chodníku podobně jako na naučných stezkách ve volné přírodě. Kolemjdoucí mají možnost suchou nohou a z bezprostřední blízkosti pozorovat pobřežní vegetaci i faunu žijící v mělčinách. Okolí jezírka je obklopeno trvalkovými záhony, které opticky protahují hranici jezírka, takže vodní hladina plynule přechází do okolních úprav.  Tam, kde to dispozice umožňovala, je pobytový trávník. Členitá zákoutí jsou osázena trvalkami a nižšími dřevinami. Kompozici pak doplňuje několik vzrostlých stromů a solitérních keřů.

 

Parametry jezírka a technologie

Celková plocha jezírka je 472 m².  Koupací zóna má 161 m², regenerační zóna se submerzní aquakulturou má plochu 98 m², mokrý štěrkový filtr 118 m² a hydrobotanická část s emerzními společenství pobřežních rostlin 95 m². Typologicky lze jezírko zařadit do kategorie koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem. 

Principem čištění je v podstatě využití přírodního procesu samočištění vody za pomocí mikroorganizmů (bakterií, fytoplanktonu, zooplanktonu) a fotosyntézy vodních a mokřadních rostlin. To vše probíhá v aerobním prostředí. Z vody jsou biologickou cestou neustále odčerpávány dusíkaté sloučeniny a ostatní nežádoucí prvky, zejména fosfor. Tyto látky se transformují na pevné složky, anebo se vážou na nerozpustné sloučeniny, které nemají přímý vliv na znečištění.  Tyto nežádoucí sloučeniny se pak z vody odstraňují jako přebytečná biomasa či jako sediment. 

Při plánování a promýšlení vzájemných dimenzí jednotlivých částí jsem spolupracoval s kolegou ze Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek Ing. Jiřím Šimkou, který doporučil a navrhl průtočnost čerpadel zajišťujících cirkulaci celého systému.

Fungování systému je dáno neustálou cirkulací vody ve dvou okruzích. První okruh přečerpává povrchovou vodu jímanou třemi skimmery z hladiny do štěrbinového filtru s velikostí síta 300 mikronů a zpětně vodu vrací přes koupací zónu do submerzní části regeneračních zón. Druhý okruh se samostatným čerpadlem zajišťuje proudění vody přes štěrkový filtr. Filtr tvoří kombinace různých frakcí praného štěrku  8/16 a 16/22 mm. První okruh přečerpává povrchovou vodu jímanou třemi skimery z hladiny do štěrbinového filtru s velikostí síta 300 mikronů a zpětně vodu vrací přes koupací zónu do submerzní části regeneračních zón. Druhý okruh se samostatným čerpadlem zajišťuje proudění vody přes štěrkový filtr. Filtr tvoří kombinace různých frakcí praného štěrku  8/16 a 16/22 mm.

Aby se podpořila maximální účinnost vodních organismů a vytvořilo se v nádrži dostatečné aerobní prostředí, provzdušňuje se vodní sloupec v nejhlubším místě vzduchovacím talířem s  výkonem vzduchování 130 litru za minutu. Technologická zařízení jsou umístěná v plastové šachtě vedle jezírka, osázené trvalkami.

průběh výstavby 006  průběh výstavby 014

 

Stavba

Samotná stavba byla velmi hektická. Od prvního kopnutí do země po předání díla uplynulo pouhých 42 dní.  Veškeré venkovní úpravy se kvůli opoždění samotné stavby hotelu bohužel zahájily najednou. Tak se zároveň realizovaly hrubé terénní úpravy, podzemní tunel, komunikace, parkoviště, osvětlení, závlahy, dlažby, dřevěná mola, navážela se vrchní vrstva zeminy a probíhalo samotné ozelenění. Jenom pro názornost uvedu, že okraj jezírka s  hydroizolací se dělal v době, kdy ještě neexistoval okolní terén jezírka. Ten stávající byl bez substrátů a půl metru pod úrovní budoucí hladiny. Fólie se svařovala „ve vzduchu“ a okolní terén se modeloval až následně. Osobně považuji za zázrak, že jezírko nikde neteče a všechno nakonec funguje bez problémů.

Náklady na realizaci jezírka činily celkem 1 316.000,- bez DPH. V ceně jsou zemní a stavební práce, technologická část a veškeré další materiály.  V ceně není osvětlení, které dodávala specializovaná firma. 

 

Provoz

Koupací jezírko má svůj provozní řád, který upravuje a zajišťuje podmínky provozu. První dvě sezóny, kdy zejména v letošním roce byly poměrně velmi vysoké a dlouhotrvající teploty, jezírko obstálo na výtečnou. Pravidelné čtrnáctidenní denní sezónní kontroly hygieniků nezaznamenaly nic, co by mohly kvalitě vody vytknout. Osobně jsem se namátkově dvakrát v létě byl podívat, co se děje s vodou, když venku bylo přes 30 °C. Nebyl problém vidět a určit minci v hloubce 2,5 m, tak čistá a průzračná voda v té době byla. Letos na jaře požádal naši firmu provozovatel, abychom uvedli jezírko do provozu. Provedli jsme vyčištění dna a pobřežních zón od sedimentů a nahromaděného detritu, odstranili odumřelé části rostlin a jako prevenci aplikovali do průtočného systému sorbent na vyvázání fosforu. Bylo aplikováno 5 kg sorbetu v částce 2600,- Kč. Celkové náklady na jednorázovou údržbu stály investora 9600,- Kč bez DPH.

Dosavadní spokojenost provozovatele a jeho hostů využívajících jezírko, celkový vzhled a výsledky měření jsou pro nás důkazem, že cesta, na kterou jsme nastoupili a po které jdeme, je správná. Přesto se domnívám, že jsme stále na začátku, je co se učit a před námi je ještě spousta otázek, na které je třeba hledat odpověď. 

Koupací jezírko u wellness centra jsem zrealizoval i díky informacím, které získáváme a vyměňujeme si společně s kolegy sdruženými v Sekci biobazénů, koupacích a okrasných jezírek. Tato akce je pro mne ukázkovým příkladem rozvíjení vzájemné spolupráce mezi členy profesního sdružení, což je jedním z hlavních poslání našeho Svazu zakládání a údržby zeleně a jeho odborných sekcí.

 

Ing. Petr Halama, DIKÉ ZAHRADY  s.r.o. 
www.dikezahrady.cz

 

 

Článek je uveřejněn v časopise Inspirace 4/2013.