Všeobecné podmínky pro předplatné časopisu INSPIRACE

Část A – Úvodní podmínky

 

1. Tyto všeobecné podmínky předplatného (dále jen "všeobecné podmínky") upravují smluvní vztahy mezi

předplatiteli a plátci předplatného časopisu INSPIRACE (dále jen časopis) a jeho vydavatelem, Svazem

zakládání a údržby zeleně, z.s., identifikační číslo: 26529831, se sídlem Údolní 567/33, Brno, 602 00,

zapsané v u Krajského soudu v Brně, spisová vložka L8536 (dále jen "vydavatel"). Každý takový smluvní

vztah dále jen "smlouva o předplatném".

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván časopis formou předplatného. Pro předplatitele platí

část B všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném.

Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba plátce předplatného, platí

pro předplatitele ustanovení části B všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch

byla smlouva o předplatném uzavřena).

3. Plátcem předplatného se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za

předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů (§ 50 občanského zákoníku). Pro plátce platí

přiměřeně ustanovení části B o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve

prospěch třetího).

4. Smlouva o předplatném se řídí obchodním zákoníkem, jsou-li naplněny podmínky § 261 obchodního

zákoníku, jinak občanským zákoníkem.

5. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce předplatného povinen

seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce předplatného je

povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas

s nimi.

6. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením časopisu předplatiteli ze strany vydavatele na

základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen objednávka“) ze strany předplatitele (resp.

plátce) u vydavatele, nebo zpřístupněním elektronické verze časopisu na základě objednávky

předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručením potvrzení objednávky předplatiteli (resp.

plátci), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve.

7. Objednávku lze učinit elektronicky v on-line formuláři. Povinný obsah objednávky je určen v příloze číslo

1 všeobecných podmínek. Předplatitel/plátce předplatného je povinen uvést v objednávce pravdivé

údaje. Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého

uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky.

 

Část B – Smlouva o předplatném

 

Čl. 1. - Předmět smlouvy

1. Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby

objednané výtisky časopisu INSPIRACE (dále jen "předplatné") a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku

cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen "předplatitelské období").

Čl. 2. - Doručování časopisu

2.1. Doručování časopisu bude zahájeno od nejbližšího čísla, které vyjde od přijetí objednávky.

2.3. Časopis je dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou.

Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce nebo musí zajistit možnost osobního

převzetí doručovaných výtisků časopisu. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem firmy

předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků časopisu tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození

nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě

neodpovídá vydavatel za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků časopisu.

2.4. Časopis nelze doručovat na P. O. BOX. Doručování mimo území České republiky je nutno sjednat

individuálně.

2.5. Doručení objednávky potvrdí vydavatel předplatiteli nebo plátci předplatného elektronicky. Předplatitel/plátce

předplatného, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a případné nesrovnalosti

neprodleně oznámit vydavateli (příslušné telefonní spojení je uvedeno na potvrzení objednávky nebo v tiráži

Deníku). Dodávání časopisu bude prováděno podle údajů uvedených předplatitelem/plátcem.

Čl. 3 Nedoručení výtisků

3.1. Nedoručení výtisku nahlaste neprodleně na adresu uvedenou v tiráži, nejdéle však do 5 pracovních dnů a to

v zájmu rychlého a účinného odstranění příčin nedoručení.

3.2. V případě oprávněného nároku doručí vydavatel předplatiteli dodatečně

bezvadné výtisky v nejbližším možném termínu (obvykle do jednoho týdne).

3.3. Zákonná práva spotřebitelů a lhůty reklamací stanovené v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu

spotřebitele nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.

Čl. 4. – Změny v údajích, změny v objednávce

4.1. Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za

účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní

účet atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování časopisu v souladu s oznámenou změnou v nejbližším

možném termínu.

4.2.  V případě učinění změn: a) u fyzických osob je třeba učinit změny údajů: počet odebíraných výtisků, změna

plátce předplatného elektronicky.

b) u právnických osob a fyzických osob-podnikatelů je třeba všechny změny učinit elektronicky.

4.3. V případě, kdy není změna požadována písemně s podpisem oprávněné osoby, může být provedena

telefonicky, faxem, e-mailem, poštou.

Čl. 5. – Ochrana dat

5.1. Předplatitel, popř. plátce předplatného souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil vydavateli

(obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. firma, adresa bydliště, sídla a provozovna, telefonní číslo, e-mailová

adresa), byly pro potřeby plnění povinností vydavatele ze smlouvy o předplatném, pro účely vnitřních potřeb

vydavatele (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti vydavatele) a pro účely marketingu prováděného

vydavatelem (týkajícího se prodeje časopisu i jiných aktivit vydavatele) zpracovávány vydavatelem (nebo jím

pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních

údajů, vydavatelem jako správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5.2. Souhlas podle bodu 5.1 je poskytován až do jeho odvolání předplatitelem nebo plátcem předplatného.

5.3. Vydavatel tímto informuje každého předplatitele-fyzickou osobu, který podle bodu 5.1 poskytl svoje osobní

údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že předplatitel má

právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí

o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11, 12 a 21 tohoto zákona.

5.4. Uzavřením smlouvy o předplatném každý předplatitel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004

Sb. s tím, že mu budou vydavatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové),

bude kontaktován nevyžádaným mailem obsahujícím obchodní sdělení týkající se služeb vydavatele. Tento

souhlas může být předplatitelem kdykoliv bezplatně odvolán e-mailem vydavatele. Předplatitel bere na vědomí,

že odvolání souhlasu uděleného podle těchto všeobecných podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů

udělených z jeho strany vydavateli jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce

časopisu).

5.5. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací

a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

5.6. Vydavatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití

nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

5.7. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

Čl. 6. – Podmínky placení předplatného

6.1. Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku časopisu předplatné dle aktuálně platného ceníku

vydavatele. Cena již zahrnuje náklady na dodání časopisu.

6.2. Předplatitelské období je roční, respektive 4 čísla časopisu.

6.3. Placení předplatného probíhá bezhotovostním převodem na základě výzvy k platbě. Po připsání příslušné

částky na účet vydavatele bude vystavena faktura/daňový doklad a odeslána elektronicky předplatiteli.

6.4. Dnem zaplacení je den připsání částky na účet vydavatele.

Čl. 7. – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

7.1. Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; Smluvní vztah skončí na základě

doručení výpovědi (odhlášky) vydavateli, který předplatné ukončí v návaznosti na poslední vystavenou platbu za

předplatné.

7.3. Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být

uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem

z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti

v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel

v prodlení s úhradou ceny za předplatné nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při

převzetí časopisu (nebude možné časopis doručovat).

7.4. Ostatní zákonné důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

7.5. Výpověď i odstoupení je nutno provést elektronicky.

7.6. Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni ukončení předplatného

nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. I po zániku smluvního vztahu trvá povinnost předplatitele

uhradit vydavateli doručené výtisky časopisu.

Čl. 8. – Závěrečná ustanovení

8.1. Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a

doručovány poštou, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu

o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob

doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá

strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo

vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži deníku.

8.2. Pro doručování písemností platí, že se provádí na adresu vydavatele uvedenou v tiráži deníku. Doručování

předplatiteli se provádí na adresu uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli.

V případě předplatitelů – právnických osob lze vždy doručovat do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném

příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán.

 

Část C – Společná a závěrečná ustanovení

 

1 1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného

v době od 10. 12. 2016.

2 2. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto všeobecných podmínek, tím však

nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že vydavatel nahradí tyto všeobecné

podmínky jinými, mohou se vydavatel a předplatitel/plátce předplatného dohodnout na změně obsahu smlouvy

o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými všeobecnými podmínkami

vydavatele.

3 3. Vydavatel je oprávněn kdykoliv změnit přílohu č. 1, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném

uzavřené do této doby.

4 4. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem předplatného odchylující se od těchto

všeobecných podmínek mají přednost.

 

PŘÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM PRO PŘEDPLATNÉ

 

Povinné údaje objednávky

1. Doručovací adresa: a) Příjmení a jméno / Firma b) Ulice a číslo domu c) PSČ a obec d) e-mail

2. Počet výtisků

3. IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani)

4. Adresa plátce (v případě, že není totožná s adresou doručovací)