Reminiscence květinového záhonu

Vzhledem k trvale vzrůstajícímu zájmu o Lednicko-valtický areál (LVA) nejen u nás, ale i v cizině, a s tím i ruku v ruce jdoucím zvýšeným požadavkům na prezentaci historických objektů v tomto areálu, bylo ihned po dokončení opravy fasád zámku Lednice rozhodnuto i o dalších úpravách v jeho bezprostředním okolí.  Tyto úpravy směřovaly především k obnově reprezentačního vzhledu přilehlých zahrad, obzvláště intenzivně udržované části parteru v okolí hlavního vstupu do zámku, a také ploch před palmovým skleníkem. Po obnově trvalkových záhonů a částečné rekonstrukci pásového záhonu mezi skleníkem a benátskou kašnou tak přišla řada i na významný, i když doposud poměrně opomíjený záhon mezi zámeckou kaplí a historickou budovou fary. 

IMG_3472 IMG_3861

Reminiscence původního záhonu

V tomto prostoru zatím dominovala mohutná rostlina zeravu obrovského (Thuja plicata), jejíž zakořeňující, nízko položené větve byly jistě zajímavou ukázkou  schopnosti  jediného stromu ovládnout poměrně velkou plochu.  Bohužel, přestože to byla velmi hodnotná dřevina, její umístění v tomto prostoru značně poškozovalo původní architektonický záměr, který můžeme vysledovat na dochovaných projektech i dokumentárních fotografiích. Zerav, původně umístěný jako dominanta květinového záhonu v květináči zakořenil a byl ponechán na svém místě. Z historického průzkumu zpracovaného firmou Atelier Krejčiříkovi a občanským sdružením Průvodce parkem, vznikly podklady pro reminiscenci původního letničkového záhonu (cca. 1880), který byl pro tento prostor rozměrově i tvaroslovně optimální.

Mezi stávající lednické záhony se tak dostal další typ záhonu. Snížený parter v lednické zahradě chyběl a představuje jedinečný příklad rafinovanosti zahradního umění. Aby se zvýšila estetická hodnota záhonu, bylo nutné rozehrát prostor mezi záhonem a pozorovatelem v několika úrovních. Středový záhon je vyvýšen nad terén cca o metr a na něm se nachází kapkovitě modelovaný terén s květinami. Květiny na záhonu tak působí jako příslovečný pudink na podnose. Poté terén padá na dno snížených zatravněných parterů, aby vystoupal asi 2 m od pozorovatele. Lemový pruh trávníku je na hraně obrouben 30 cm širokou cestičkou, která opticky vymezuje šířku záhonu. V lemu cesty je ještě krajkoví z litinových oblouků, které dodává záhonu jasnou noblesu a jemnost.

Obnova záhonu

Samotná obnova započala vykácením letitého zeravu a sekundárního porostu, ke kterému došlo po všech administrativních úkonech v březnu roku 2012. Kácení proběhlo ve spolupráci s hasiči, v rámci cvičného zásahu. Tím se náklady na tuto akci omezily na následné odstranění pařezů a doplnění substrátu. Kmen je deponován za minaretem.

Ještě před koncem sezony 2011 byl proveden první postřik celé plochy budoucího záhonu systemickým herbicidem.  Další dva postřiky pak následovaly v průběhu jara a léta 2012. Během této doby byl okolní travní porost ponechán v původním stavu, ale již zde byla umístěna informační tabulka s vizualizací budoucího záhonu. K likvidaci trávníku došlo krátce před zahájením terénních úprav koncem srpna  2012.

Z výběrového řízení na realizaci projektu vyšla vítězně firma Ing. Jiří Vrbas -  Květ. Nutno říci, že podmínky pro realizaci byly od počátku poměrně složité. V místě bylo nutné provést archeologický průzkum před i v průběhu zemních prací. Byla lokalizována historická studna se zbytky původních technologií, kterou bylo nutno zaměřit a znovu zakrýt. Při modelaci terénu byly také nalezeny zbytky původních litinových obrub, které posloužily jako vzor pro výrobu obrub současných.

 

Modelace terénu Kladení trávníkového koberce 1 Foto final 2

Oproti původním předpokladům bylo potřeba odstranit značné množství zeminy (cca 20 m³), která se zde nahromadila přirozeným růstem travního drnu v předešlých desetiletích. Protože se v tomto místě již dříve nacházel intenzivně udržovaný letničkový záhon, byla vrstva substrátu dostatečná a následná modelace mohla být provedena v tzv. „rostlém“ terénu. To značně ovlivnilo průběh dalších prací, protože se minimalizovalo riziko vzniku nerovností následným sesedáním substrátu.

Samotné vytyčování budoucích profilů a linií záhonu také nebylo bez komplikací. Pracovníci realizátora se museli vypořádat s realitou historických komunikací, respektive jejich nestejnou výškou a nepravými „pravými“ úhly, ve kterých na sebe navazují. K drobným změnám výšek a směrů stálých ornamentů došlo v průběhu realizace několikrát, což vyžadovalo přítomnost odborně kvalifikovaných pracovníků  realizační firmy téměř po celou dobu těchto prací. Následovala detailní profilace a vyrovnání terénu hrabáním. Terén byl navržen i s ohledem na maximální zjednodušení údržby, především rozměry travních sekaček.

Subdodavatelem závlahového systému byla firma 3K Trade s.r.o., jejíž pracovníci provedli výkop i uložení závlah  a jejich napojení k stávajícímu systému.

Následovalo opětovné dorovnání terénu a detailní opravy úhlů plastického, zapuštěného trávníku. Při této práci jsme měli stále na mysli také budoucí údržbu, zejména sečení trávníku, takže všechny nájezdové úhly a vnitřní oblouky byly přizpůsobeny možnostem stávající bubnové sekačky.

Dalšími technickými prvky, které doplňují a usnadňují údržbu záhonu, jsou obruby z železné pásoviny použité zatím pouze pro oddělení jednotlivých segmentů květinového záhonu od pískovaných linií. Instalace pásoviny k oddělení ornamentálních prvků od trávníku bude vzhledem k nedostatku finančních prostředků   postupně  realizována v budoucích letech.

Velmi nákladné bylo také zhotovení a instalace replik litinových obrub podle historického vzoru, které v podobě bambusových oblouků dodal Václav Holásek. Protože hrozí jejich odcizení sběrači kovů, navrhl pan Holásek takový technologický postup  osazení do komunikací, který snadné odcizení vyloučil.

K založení trávníku byl použit travní koberec. Záhon je v bezprostředním okolí hlavního průčelí zámku, kde je zvýšený pohybu návštěvníků, psů a dětí a alternativa založení trávníku výsevem nedávala záruku uspokojivého výsledku.

Položení travního koberce se uskutečnilo počátkem října. Zaměstnanci pana Ing. Vrbase mají vzhledem k specializaci firmy na pěstování, prodej a pokládku travního koberce dlouhodobé zkušenosti s manipulací s jednotlivými pásy trávy, takže práce probíhaly velmi rychle a precizně, i přes neobvyklou členitost plochy.

Finální osazení trysek, jejich seřízení a závlaha hotového díla proběhly v závěru měsíce října 2012, takže bylo možné osadit nový záhon tulipány, aby již na jaře roku 2013 zazářil v plné kráse ke spokojenosti všech návštěvníků zámku Lednice. Již pro toto jedinečné zpracování záhonu stojí za to Lednici navštívit.

Technické údaje:

Doba realizace: září - říjen 2012
Rozloha: cca. 1600 m2
Cena zakázky: cca. 600 000 Kč
Zpracovatel dokumentace, Ateliér Krejčiříkovi - Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Koordinace akce: Ing. Ota Bernad
Realizace: Ing. Jiří Vrbas -  Květ

 

Článek je uveřejněn v časopise Inspirace 2/2013.