Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ)

 

Přihlášení a platba

1. Na akci se můžete přihlásit on-line vyplněním formuláře dostupného na webových stránkách SZÚZ nebo jeho odborných sekcí.
2. Přijetí Vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
3. Platba vložného probíhá na základě zlohové faktury, která je vystavena dle přijaté přihlášky a zaslána elektronicky na adresu uvedenou na přihlášce. Po úhradě je vystaven daňový doklad.

 

Storno podmínky

4. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím datem je datum, kdy SZÚZ obdrží storno přihlášky.
5. V případě provedení storna přihlášky v termínu 5-10 pracovních dnů před zahájením akce činí storno poplatek 50 % hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na učební materiály (jsou-li součástí akce).
6. V případě provedení storna přihlášky méně než 5 pracovních dnů před zahájením akce nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek a má právo na učební materiály (jsou-li součástí akce).
7. Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

 

Ostatní ujednání

8. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout termín konání akce v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora apod.). V takovém případě to bude neprodleně oznámeno zájemcům a v případě, že již bude znám nový termín konání akce, bude jim tento sdělen.
9. SZÚZ si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ve stanoveném termínu závazně nepřihlásí minimální počet uchazečů. 

 

Ochrana osobních údajů

10. Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je třetí osobě v souladu se Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

10.1. Vyplněním přihlášky, objednávky nebo dotazníku udělujete souhlas společnosti Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (dále jen Správce), se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ: 26529831, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L  vložka 8536 -dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  zpracovávala osobní údaje, které jste uvedl(a) v přihlášce nebo objednávce a to zejména:  jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště,  IČ firmy, DIČ, fakturační adresa, dodací adresa.

10.2. Osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem vystavování účetních dokladů, zasílání informačních sdělení a pro marketingové účely.

10.3. Vyplněním přihlášky udělujete souhlas se zveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených na vzdělávacích akcích na webových stránkách a sociálních sítích Správce ( zejména na www.szuz.cz, www.zelenestrechy.info, www.abaj.cz).

10.4. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickým způsobem do odvolání souhlasu. Správce prohlašuje, že osobní údaje bude používat výhradně pro svoji potřebu a neposkytne je pro potřeby třetí strany, ledaže by třetí osoba data zpracovávala výhradně pro Správce.

10.5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na info@szuz.cz z výše uvedené emailové adresy nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

10.6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel distibučních služeb, účetního softwaru a dalších, které Společnost vlastní. b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

10.7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení EU máte právo: - udělený souhlas kdykoliv odvolat (vzít zpět), - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Aktualizováno ke dni 11.5.2018