DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel disciplinárního řádu

Tento disciplinární řád stanoví postup disciplinárního řízení SZÚZ, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisí tak, aby byla spolehlivě zjištěna skutková podstata věci a zajištěno spravedlivé rozhodnutí o disciplinárním provinění.

 

ČÁST DRUHÁ – DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

§ 2

Zásady řízení

 1. Disciplinární řízení před orgány SZÚZ se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy SZÚZ.
 2. Disciplinárními orgány jsou kontrolní komise (dále jen KK), představenstvo SZÚZ (dále jen představenstvo) a Rozhodčí komise (dále jen komise).
 3. Účastníkem disciplinárního řízení je člen SZÚZ, proti němuž bylo zahájeno disciplinární řízení (dále jen disciplinárně obviněný) a kontrolní komise zastoupená předsedou nebo jím pověřeným členem. V případě, že je disciplinárně obviněný člen právnickou osobou, je účastníkem disciplinárního řízení její statutární zástupce. 
 4. Při disciplinárním řízení musí být zachovávány tyto zásady:
  1. disciplinární řízení může být vedeno jen proti členu SZÚZ
  2. žádný člen Svazu nemůže být disciplinárně stíhán jinak než na základě vnitřních směrnic SZÚZ a způsobem, který tyto směrnice stanoví,
  3. všechny orgány Svazu činné v disciplinárním řízení postupují tak, aby byl účinně zjištěn skutečný stav věci,
  4. disciplinární řízení před Představenstvem SZÚZ je možné výlučně na základě návrhu podaného předsedou KK,
  5. disciplinární řízení je neveřejné,
  6. jednání před KK je ústní; důkaz výpověďmi disciplinárně obviněného (DO), svědků a znalců se provádí zpravidla slyšením,
  7.  při rozhodování ve věci smí být přihlédnuto pouze k těm důkazům, které byly provedeny při jednání,
  8. člen SZÚZ, proti němuž se vede disciplinární řízení, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si může zvolit obhájce,
  9. všechny orgány činné v disciplinárním řízení jsou povinny umožnit členu SZÚZ uplatnění jeho práv: má právo vyjádřit se k důvodům uvedeným v návrhu, ke způsobu jejich zjištění, navrhovat důkazy nebo jejich doplnění, klást svědkům nebo znalcům otázky při ústním jednání, které musí být vždy nařízeno.

§ 3

Kontrolní komise (KK)

Kontrolní komise komise:

provádí zjišťování o takových skutcích členů SZÚZ, jimiž byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo vnitřní směrnice SZÚZ,
podává návrh na zahájení disciplinárního řízení Představenstvu (dále jen „návrh“ nebo „disciplinární žaloba“),
podává odvolání proti rozhodnutí Představenstva.

§ 4

Představenstvo

Představenstvo koná v rozsahu své působnosti disciplinární řízení v prvním stupni.

 

§ 5

Rozhodčí komise

1) Rozhodčí komise koná disciplinární řízení v druhém stupni.

2) Rozhodčí komise jedná zásadně jako celek.

3) K řízení ve druhém stupni jmenuje předseda Rozhodčí komise tři členy v pořadí, v kterém jsou zapsáni v seznamu členů. Nemůže-li se určený člen ze závažných důvodů jednání Rozhodčí komise zúčastnit, určí předseda dalšího člena dle uvedeného seznamu.

 

§ 6

Vyloučení členů orgánu SZÚZ v disciplinárním řízení

1) Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen orgánu SZÚZ u něhož lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho poměr k projednávané věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům.

2) O takových důvodech je člen orgánu Svazu činného v disciplinárním řízení povinen neprodleně informovat předsedu příslušného orgánu, a to jakmile se o nich dozví.

3) O vyloučení rozhodne orgán SZÚZ na podkladě posouzení důvodů k pochybnostem podle odstavce (1) nadpoloviční většinou přítomných členů orgánu. Je-li vyloučen předseda, ujímá se řízení projednávané věci na celou dobu jednání orgánu místopředseda nebo, není-li přítomen, nadpoloviční většinou přítomných zvolený předsedající.

 

§ 7

Disciplinárně obviněný

1) Disciplinárně obviněný má právo zejména

a) vyjádřit se k návrhu na zahájení disciplinárního řízení,

b) podat námitku proti složení orgánu činného v disciplinárním řízení,

c) nahlížet do disciplinárního spisu a činit si z něho výpisky,

d) navrhovat provedení důkazů,

e) účastnit se projednávání věci před orgánem Svazu činným v disciplinárním řízení, klást otázky svědkům a znalcům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a na závěr se vyjádřit ke skutkové i právní stránce projednávané věci,

f) podávat opravné prostředky proti rozhodnutí Představenstva,

2) Disciplinárně obviněný se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí, (dále jen „obhájce“). V téže věci může mít disciplinárně obviněný jen jednoho obhájce s procesní plnou mocí.

 

§ 8

Protokol

1) O každém úkonu spojeném s disciplinárním řízením se sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat:

a) označení orgánu svazu činného v disciplinárním řízení,

b) místo, čas a předmět úkonu,

c) jméno a příjmení osob orgánu Svazu a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno a příjmení zástupců, kteří se úkonu zúčastnili,

d) stručné, ale výstižné vylíčení průběhu úkonu, včetně odkazů na příslušná ustanovení zákona nebo vnitřních směrnic svazu,

e) návrhy stran, udělení poučení, popřípadě vyjádření poučených osob,

f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti obsahu protokolu,

g) protokol o jednání podepisuje předseda, popřípadě jiný určený člen orgánu svazu, před kterým bylo jednání vedeno nebo který úkon vykonal, zapisovatel, osoba, které se úkon týká, znalec nebo jiná osoba k jednání nebo úkonu přizvaná,

h) o opravě a doplnění protokolu a rovněž o námitkách proti takovému protokolu rozhoduje orgán Svazu, o jehož protokol jde,

k) zápis o všech hlasováních, která se vyskytla v průběhu téhož jednání, se pojme do jediného protokolu o hlasování.

 

ČÁST TŘETÍ – DISCIPLINÁRNÍ ŠETŘENÍ

 

§ 9

Podání

1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě na elektronickém nosiči a podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů.

2) Dnem podání se rozumí den, kdy bylo podání doručeno orgánům Svazu.

3) Pro počítání lhůt se přiměřeně užijí ustanovení obecně platných právních předpisů.

4) Podávající je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne podání složit na účet Svazu jistinu ve výši 20 000,- Kč.  V případě marného uplynutí lhůty uvedené v předcházející větě KK podání odloží.

5) Svaz jistinu podávajícímu vrátí v plné výši, je-li ve věci podán návrh na zahájení disciplinárního řízení podle § 14 tohoto disciplinárního řádu. V případě, že po provedeném disciplinárním šetření nejsou dány důvody pro zahájení disciplinárního řízení, propadá jistina ve prospěch příjmů Svazu. 

 

§ 10

Zahájení disciplinárního šetření

1) KK je povinna se zabývat každým podezřením ze spáchání disciplinárního provinění, která zjistila.

2) Jakmile KK zjistí, že se člen Svazu mohl dopustit disciplinárního provinění, neprodleně zahájí potřebné šetření a vyrozumí v této věci osobu podezřelou z disciplinárního provinění.

 

§ 11

Postup při disciplinárním šetření

1) KK postupuje při disciplinárním šetření tak, aby byly co nejúčelněji a nejúčinněji zjištěny a objasněny skutečnosti potřebné k posouzení věci.

2) KK zastaví disciplinární šetření, je-li nepochybné, že

a) se nestal skutek, pro který se šetření vede

b) byla-li skutková podstata disciplinárního provinění naplněna před dobou delší než tři roky,

3) Své usnesení o zastavení, popřípadě přerušení zjišťování oznámí KK osobě, které se zjišťování týkalo, jakož i osobám, které daly ke zjišťování podnět.

 

§ 12

Doručování

1) O doručování se přiměřeně užijí ustanovení obecně platných právních předpisů. Do vlastních rukou se doručuje:

a) předvolání k jednání orgánů Svazu činných v disciplinárním řízení,

b) vyrozumění osoby podezřelé z disciplinárního provinění dozorčí radou,

c) návrh na zahájení disciplinárního řízení,

d) rozhodnutí, proti němuž může být podán opravný prostředek.

 

§ 13

Podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení

1) Nejsou-li důvody pro zastavení disciplinárního šetření podle předcházejících ustanovení, podá předseda KK ve lhůtě tří měsíců od jeho skončení představenstvu návrh na zahájení disciplinárního řízení (dále též „ disciplinární žaloba“ nebo „žaloba“). O podání žaloby KK vyrozumí disciplinárně obviněného.

2) Žaloba musí obsahovat 

a) označení KK, osobu oprávněnou jednat jejím jménem a den sepsání žaloby,

b) jméno a příjmení disciplinárně obviněného, den a místo jeho narození, místo trvalého pobytu a pořadové (popř. obchodní firmu, sídlo, IČ pokud se jedná o právnickou osobu), číslo, pod kterým je zapsán v seznamu členů Svazu,

c) žalobní návrh, v němž musí být označen skutek, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, popřípadě s uvedením jiných skutečností, pokud je jich třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným; dále musí být uvedeno, jaké disciplinární provinění v tomto skutku spatřuje, a to jeho pojmenováním podle zákona nebo vnitřních řádů Svazu a označení důkazů,

 

ČÁST ČTVRTÁ – DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

 

§ 14

Řízení před Představenstvem

1) Disciplinární řízení se koná výlučně na podkladě disciplinární žaloby, kterou podává a v řízení zastupuje disciplinární žalobce, kterým je předseda KK, popř. jeho zástupce. 

2) Disciplinární řízení je zahájeno, jakmile žaloba došla předsedovi Představenstva. Na disciplinární řízení se nevztahují ustanovení správního řádu o správních lhůtách pro vydání rozhodnutí. Představenstvo o návrhu rozhodne ve lhůtě pěti měsíců od zahájení řízení. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena, avšak nejvýše o tři měsíce.

3) Předseda představenstva nejprve zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení a zda návrh neobsahuje vady.

4) Předseda představenstva doručí disciplinárně obviněnému do vlastních rukou návrh na zahájení disciplinárního řízení a současně mu určí lhůtu ne kratší patnácti dnů, v níž se k návrhu může vyjádřit.

 

§ 15

Jednání Představenstva

1) Jednání v disciplinárním řízení se musí zúčastnit nejméně pět členů představenstva, účast předsedy je nezbytná. Jednání řídí předseda nebo místopředseda představenstva.

2) Účast disciplinárního žalobce je povinná.

3) Disciplinárně obviněný má být zásadně přítomen; v jeho nepřítomnosti lze jednat jen tehdy, jestliže se bez řádné omluvy nedostaví, nebo když požádá, aby se jednání konalo v jeho nepřítomnosti. Právo účastnit se jednání má obhájce disciplinárně obviněného.

4) O průběhu jednání a hlasování se vede protokol.

5) Po zahájení jednání přednese disciplinární žalobce návrh na zahájení řízení. Poté se umožní disciplinárně obviněnému, aby se k návrhu vyjádřil. Není-li přítomen nebo nevyužil-li práva se ústně vyjádřit, přečte se jeho vyjádření k návrhu, bylo-li podáno písemně.

6) Představenstvo rozhoduje usnesením o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o změně návrhu a vzetí návrhu zpět, jakož i o věcech, které se týkají vedení řízení.

 

§ 16

Dokazování

1) V disciplinárním řízení je třeba dokazovat zejména,

a) zda se stal skutek, v němž je spatřováno disciplinární provinění,

b) zda tento skutek spáchal disciplinárně obviněný

c) okolnosti, umožňující stanovení povahy disciplinárního provinění a závažnost jeho následků,

d) okolnosti, které vedly ke spáchání disciplinárního provinění nebo umožnily jeho spáchání.

2) Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména listiny vztahující se k projednávané věci, zprávy a vyjádření příslušných orgánů, ohledání na místě samém, výpovědi svědků apod. 

3) Věcnými důkazy jsou předměty, které prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost.   Listinnými důkazy jsou listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost, vztahující se k disciplinárnímu provinění nebo k osobě disciplinárně obviněného.

4) Ukáže-li se v průběhu jednání potřeba doplnit řízení dalšími důkazy, předseda představenstva jednání usnesením odročí.

 

§ 17

Slyšení disciplinárně obviněného, svědků a znalců

1) Před prvním slyšením je vždy třeba zjistit totožnost disciplinárně obviněného, objasnit mu podstatu vzneseného disciplinárního obvinění a poučit ho o jeho právech. Obsah poučení se poznamená v protokolu.

2) Slyšení disciplinárně obviněného se koná tak, aby poskytlo pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení.

3) Je-li disciplinárně obviněných více, je slyšení vedeno odděleně.

4) Disciplinárně obviněnému musí být dána možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují nebo je vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy.

5) Disciplinárně obviněnému mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů.

6) Výpověď disciplinárně obviněného se do protokolu zapíše pokud možno doslova. Po skončení jednání nebo úkonu musí být protokol předložen obviněnému k přečtení. Obviněný má právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souhlasu s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba disciplinárně obviněného poučit.

7) Na výpověď svědků a znalců se užijí přiměřeně ustanovení o výpovědi disciplinárně obviněného.

8) Bylo-li přizváno více znalců, kteří dospěli po vzájemné poradě k souhlasným závěrům, podá za všechny posudek ten z nich, jehož k tomu sami určili; různí-li se závěry znalců, je třeba provést slyšení každého zvlášť.

9) Věcnými důkazy jsou předměty, které prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost. Listinnými důkazy jsou listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost, vztahující se k disciplinárnímu provinění nebo k osobě disciplinárně obviněného.

 

§ 18

Další průběh řízení

1) Po skončení dokazování a po konstatování zbývajícího obsahu spisu udělí předseda slovo k závěrečným řečem.

2) Nejprve hovoří disciplinární žalobce, po něm obhájce disciplinárně obviněného a naposledy disciplinárně obviněný. Je-li disciplinárně obviněných více, určí pořadí jejich závěrečných řečí a závěrečných řečí jejich obhájců předseda.

 

§ 19

Rozhodnutí představenstva

1) Představenstvo rozhodnutím disciplinárně obviněného žaloby buď zprostí, nebo vysloví, že se disciplinárně obviněný dopustil disciplinárního provinění.

2) Představenstvo disciplinárně obviněného disciplinární žaloby zprostí jestliže:

a) nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byla disciplinární žaloba podána,

b) nebylo prokázáno, že skutek, pro nějž byla disciplinární žaloba podána, spáchal disciplinárně obviněný

c) není-li skutek, pro nějž byla disciplinární žaloba podána, disciplinárním proviněním.

3) Představenstvo vysloví, že se disciplinárně obviněný dopustil disciplinárního provinění, jestliže bylo provedeným jednáním prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla podána disciplinární žaloba, že tento skutek je disciplinárním proviněním a že jej spáchal disciplinárně obviněný.

4) Při rozhodování o uložení disciplinárního opatření přihlíží představenstvo především k povaze provinění a jeho následkům, k okolnostem za nichž bylo spácháno a také k osobě disciplinárně obviněného.  

5) Jestliže se disciplinárně obviněný nedostaví bez náležité omluvy k jednání, vydá komise rozhodnutí v nepřítomnosti disciplinárně obviněného.

6) Po skončení porady vyhlásí předseda představenstva rozhodnutí s poučením o opravném prostřekomisedku.

7) Rozhodnutí musí být vypracováno písemně a musí obsahovat

a) výrok,

b) odůvodnění,

c) poučení o opravném prostředku.

Rozhodnutí podepisuje předseda představenstva.

8) Opis rozhodnutí se doručí nejpozději do dvaceti pěti dnů od jeho vyhlášení disciplinárně obviněnému, popř. jeho obhájci a disciplinárnímu žalobci.

 

ČÁST PÁTÁ – ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

§ 20

Opravné prostředky

1) Rozhodnutí představenstva lze napadnout odvoláním; návrh se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí předsedovi představenstva.

2) Odvolání může podat disciplinárně žalobce a disciplinárně obviněný.

3) Odvolání nemůže podat ten, kdo se tohoto práva po vyhlášení rozsudku výslovně vzdal.

4) Odvolání i návrh na přezkoumání mají odkladný účinek.

 

§ 21

Řízení před Rozhodčí komisí

1) O odvolání rozhoduje Rozhodčí komise.

 2) Na průběh odvolacího řízení před Rozhodčí komisí se přiměřeně užijí ustanovení tohoto disciplinárního řádu. Jednání Rozhodčí komise řídí její předseda.

3) Rozhodčí komise rozhoduje o odvolání na základě písemných podkladů, disciplinárního spisu a odvolání, které Rozhodčí komisi předkládá představenstvo.

4) Důkazy se zpravidla neprovádějí.

 

§ 22

Rozhodnutí o odvolání

1) Rozhodčí komise odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí, jestliže:

a) rozhodnutí představenstva je věcně správné

b) odvolání bylo podáno opožděně

c) odvolání bylo podáno osobou, která není k jeho podání oprávněna nebo osobou, která se odvolání vzdala nebo jej vzala zpět

2) Rozhodčí komise rozhodnutí představenstva zruší a věc mu vrátí k dalšímu řízení a rozhodnutí jestliže:

a) představenstvo disciplinárně obviněného zprostilo disciplinární žaloby, ačkoli k tomu nebyly dány důvody

b) rozhodnutí představenstva vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu

c) disciplinární řízení před představenstvem trpí závažnými vadami

3) Rozhodnutí vyhlásí předseda Rozhodčí komise bezprostředně po skončení porady.

4) Rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení do vlastních rukou.

5) Proti rozhodnutí Rozhodčí komise není opravný prostředek přípustný.

 

§ 23

Řízení před představenstvem po zrušení rozhodnutí

1) Představenstvo, jemuž byla věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí, je vázán právním názorem Rozhodčí komise a je povinno provést jím nařízené doplnění řízení.

2) Při novém projednání představenstvo postupuje přiměřeně dle § 15 a násl. tohoto disciplinárního řádu.

 

V Dalešicích, 5. 2. 2015