ETICKÝ ŘÁD

Etický řád Svazu zakládání a údržby zeleně je soubor pravidel, které se jeho členové rozhodli dobrovolně dodržovat, aby bylo dosaženo vyšší úrovně podnikání a prestiže Svazu. Obsahuje zásady vzájemného jednání mezi členy Svazu i vůči ostatním partnerům v oboru zahradní a krajinářská tvorba.


Zásady etického chování členů Svazu zakládání a údržby zeleně:
Kromě základních a závazných pravidel jednání při podnikání v oboru zahradní a krajinářská tvorba, daných zákony a podzákonnými předpisy, členové Svazu hodlají:
1. Dbát na odbornou pověst oboru zahradní a krajinářská tvorba a dobré jméno Svazu.
2. Dbát na svou odbornou úroveň, udržovat své odborné dovednosti na nejvyšší možné úrovni a zdržet se všech služeb, pro něž nejsou kompetentní.
3. Pro účely reklamy využívat výhradně výsledků své vlastní práce a zdržet se jednání, které by mohlo směřovat k nekalé soutěži.
4. Rozvíjet mezi sebou dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelský systém, jakož i dodržovat platební morálku.
5. Dodržovat právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů.
6. Podporovat pořádání regulérních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektovat rovné podmínky pro každého účastníka.
7. Dbát toho, aby nebyly úmyslně, nebo neúmyslně poškozovány zájmy ostatních členů Svazu, zejména:
a) Člen Svazu nebude usilovat neetickými prostředky o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč a nemá problémy s jejím plněním.
b) Člen Svazu vědomě nenabídne objednateli dumpingovou cenu za dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své poddodavatele.
8. Chránit zájmy svého klienta, vykonávat práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu díla.
9. Vyvarovat se účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získat zakázku.
10. V případě sporů mezi členy Svazu se obrátit na Stavovský soud Svazu ještě před jeho zveřejněním (je-li to v souladu s povahou sporu) a respektovat pak jeho výrok.
Pro kontrolu dodržování ustanovení Etického řádu a řešení sporů mezi členy Svazu nebo nečlenem a členem Svazu je ustanoven Stavovský soud Svazu. Do doby ustanovení Stavovského soudu rozhoduje spory představenstvo Svazu.


Schváleno v Hrotovicích, 31. 1. 2006