ORGANIZAČNÍ ŘÁD

I.
SZÚZ a předmět jeho činnosti
1. Svaz zakládání a údržby zeleně (dále může být použito jen SZÚZ nebo Svaz) je právnickou osobou – občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je registrován v rejstříku občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
2. SZÚZ je dobrovolnou, nevládní, nezávislou zájmovou organizací, která byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.


II.
Organizační struktura SZÚZ, Profesionální aparát SZÚZ a Organizační uspořádání profesionálního aparátu
1. Nejvyšším orgánem svazu je Shromáždění členů, jehož pravomoc je dána Stanovami, a které mimo jiné navrhuje a volí Představenstvo a Revizní komisi, schvaluje Organizační a Pracovní řád Svazu.
2. Popis činnosti a úkolů představenstva je daný ve Stanovách. Představenstvo mimo jiné zřizuje pro zajištění potřeb SZÚZ profesionální aparát. Za svou činnost je představenstvo odpovědné shromáždění členů.
3. Revizní komise (dále může být jen RK) Svazu zakládání a údržby zeleně v souladu se Stanovami kontroluje veškerou činnost Svazu a seznamuje s výsledky své činnosti členy SZÚZ nejméně 1x ročně na shromáždění členů Svazu. Za svou činnost je revizní komise odpovědná shromáždění členů.
4. V čele profesionálního aparátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává představenstvo SZÚZ. Ředitel za svou činnost odpovídá představenstvu, které je povinen o své činnosti řádně a včas informovat.
5. Pro zajištění chodu Svazu je dále v souladu se stanovami zřízena kancelář. Pracovníci kanceláře svazu jsou podřízeni řediteli svazu.
6. V rámci SZÚZ pracují samostatně Sekce, zpravidla podle užšího odborného zaměření.
7. Pro zajištění některých činností (např. vedení účetní agendy, kontroly účetní agendy, audity, revize, apod.) může být uzavřena smlouva o výkonu takové činnosti s externí firmou.
8. Pro řešení případného podstatného poškození zájmů nebo pověsti SZÚZ a porušení etického řádu je zřízen Stavovský soud.


III.
Hlavní pracovní náplně orgánů Svazu a profesionálního aparátu Svazu
1. Činnost představenstva a profesionálního aparátu se řídí Stanovami a organizačním řádem. Představenstvo je řídícím orgánem SZÚZ, je svoláváno se minimálně 4x do roka. Představenstvo vždy na svém zasedání mimo jiné provede hodnocení práce profesionálního aparátu v závislosti na pracovních náplních jednotlivých pracovníků, kontrolu splnění úkolů za dané období, aktuálního stavu hospodaření a finanční hotovosti SZÚZ. Z každého zasedání představenstva je proveden písemný zápis, který je do 10 dnů od konání představenstva umístěn na neveřejné části webových stránek SZUZ.
2. Ředitel. Povinnosti a oprávnění ředitele se řídí tímto organizačním řádem, stanovami SZÚZ a náplní práce a popisem funkce pro pozici ředitel SZÚZ. Ředitel odpovídá za celkový chod Svazu, za řádné hospodaření se svěřeným majetkem a za jeho ochranu. Zastupuje Svaz navenek ve věcech, které se týkají jeho činnosti. K zajištění činnosti Svazu vydává příkazy, které jsou závazné pro všechny zaměstnance Svazu. Činí opatření k zamezení jakékoli formy diskriminace a v zájmu rovného zacházení se členy Svazu a se zaměstnanci. Řediteli jsou podřízeni všichni zaměstnanci SZÚZ , všechny organizační útvary a složky profesionálního aparátu, které SZÚZ zřídil a zřídí.
3. Kancelář. Pro efektivní zajištění jednotlivých činnosti v kanceláři jsou podle potřeby přijímání zaměstnanci nebo mohou být činnosti vykonávány na zkrácené úvazky anebo kumulovány. Všichni zaměstnanci Svazu vykonávají pracovní činnost podle pokynů ředitele SZÚZ, Organizačního řádu Svazu, v souladu s Pracovním řádem Svazu a podle svých pracovních náplní v sídle kanceláře Svazu. Všichni zaměstnanci Svazu jsou zodpovědní za hospodárné nakládání s majetkem SZÚZ. Vedením kanceláře pro výkon a zajištění běžné obslužné činnosti a správy majetku je pověřen Tajemník. Tajemníkovi mohou být podřízeni zaměstnanci Svazu, pokud tak určí ředitel. Tajemník je mimo jiné pověřen výkonem a zodpovědnou osobou ředitelce za řádně, v souladu se zákony ČR vedené účetnictví, za shromažďování, evidování a vedení podkladů pro účetnictví. Tajemník dále eviduje, udržuje a aktualizuje všechny vnitřní směrnice SZÚZ. Pro vedení účetnictví je v kanceláři zaměstnán Účetní. Účetní je mimo svých dalších v tomto organizačním řádu uvedených povinností povinen spolupracovat s Revizní komisí svazu. Nadřízení uvolní účetního minimálně 2x ročně na potřebný čas pro práci pro Revizní komisi. Řádně, v souladu se zákony vedené, průkazné účetnictví je jedním s nejdůležitějších souborů dokumentů Svazu. Dále je v kanceláři zaměstnán Asistent pro různé obslužné činnosti apod. Kancelář vykonává tutéž běžnou obslužnou a správní činnost pro jednotlivé Sekce svazu. Pro obslužnou a správní činnost jednotlivé sekce je zpravidla zodpovědný určený pracovník kanceláře.
4. Sekce svazu. Činnost sekce svazu se řídí Stanovami, Organizačním řádem a dalšími schválenými dokumenty. Pro správné zajištění činnosti jednotlivé sekce je tato povinna spolupracovat s kanceláří svazu, zpravidla s určeným pracovníkem. Financování činnosti sekce a přispívání na činnost kanceláře Svazu probíhá podle předem schváleného rozpočtu sekce na příslušný rok.
5. Externí (účetní, daňová, auditorská aj.) firma. Pro účely kontrol, auditů apod., případně i pro vedení účetnictví může být využívaná spolupráce s Externími firmami. Externí firmy spolupracující se SZÚZ vykonávají práci a služby pro SZÚZ podle řádné smlouvy, objednávky. Ve smlouvě, objednávce je mimo jiné vždy řádně popsána dohodnutá činnost, služba, kterou má externí firma pro SZÚZ vykonávat a pracovník nebo člen Svazu, který je za SZÚZ pověřenou osobou pro pravidelný styk a spoluprácí s externí firmou. (např. ve smlouvě s účetní externí firmou bude uvedeno zejména: a) Externí účetní firma vede řádně v souladu se zákony ČR účetnictví SZÚZ. Poskytuje řádně a průkazně podklady pro finanční řízení Svazu a kontroly Revizní komisi Svazu. Externí účetní firma podává řádně daňová přiznání. Externí účetní firmě poskytuje potřebnou spolupráci pravidelně Tajemník Svazu. Zástupce externí účetní firmy poskytuje podklady a výstupy z účetnictví včetně plnění rozpočtu svazu pravidelně a bez vyžádání následujícím způsobem: 1x měsíčně tajemníkovi svazu, 1x za každé pololetí revizní komisi, řediteli svazu a určenému zástupci představenstva. Dále zpracovává a poskytuje veškeré informace stran účetnictví nutné pro zdárné a správné vyhodnocování grantů i dalších dotací získaných svazem. Mimo to externí účetní firma poskytuje okamžitě, bez vyžádání podklady a výstupy nebo jiné informace v případě zjištění jakéhokoliv pochybení, nesrovnalostí, nesouladu se zákony ČR apod. zjištěné v souvislosti s výkonem své činnosti pro SZÚZ a to řediteli Svazu, revizní komisi svazu, předsedovi a místopředsedovi představenstva. B) Provádí dohodnuté kontroly, audity, podle dohodnutého rozsahu.
6. Revizní komise (déle může být jen RK). RK Kontroluje veškerou činnost SZÚZ v souladu se Stanovami, Popisem práce a Osnovou kontrol pro revizní komisi Svazu. RK se zodpovídá pouze shromáždění členů. Revizní komise mimo jiné 1x ročně podává zprávu o své činnosti všem členům a to formou Výroční zprávy revizní komise na shromáždění členů.
7. Stavovský soud. Vykonává svoji činnost v souladu se Stanovami. Vytváří, aktualizuje etický řád pro členy SZÚZ a kontroluje zejména dodržování etického řádu SZÚZ.


IV.
Zásady řídicí činnosti
1. Všechny řídící orgány a všichni řídící zaměstnanci SZÚZ (ředitel a tajemník) jsou v rozsahu své působnosti odpovědni za včasné a řádné plnění povinností a pracovních úkolů jakož i za řádné hospodaření se svěřeným majetkem, a to i za zaměstnance, kteří jsou jim podřízeni. K tomu účelu podřízené zaměstnance pravidelně kontrolují.
2. Řídící orgány a řídící zaměstnanci SZÚZ jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi členy SZÚZ a se všemi podřízenými zaměstnanci a zabránit jakékoli formě
diskriminace zejména v oblasti přijímání a propouštění zaměstnanců, jejich odměňování a stanovení pracovních podmínek. Přitom se mimo jiné řídí antidiskriminačním zákonem.
3. Řídící orgány a řídící zaměstnanci Svazu dále odpovídají za dodržování vnitřních norem SZÚZ, zejména Stanov, tohoto organizačního řádu, pracovního řádu a dalších vnitřních směrnic a důsledně se řídí úpravou podpisového práva.
4. Řídící orgány a řídící zaměstnanci dále navrhují způsob odměňování podřízených v souladu s pracovní náplní jednotlivých zaměstnanců a návrh předkládají představenstvu, řediteli ke schválení. Předávají účtárně podklady pro výpočet mezd. Kontrolují a evidují pracovní dobu a docházku podřízených zaměstnanců do práce a jsou povinni pravidelně (nejméně jednou za půl roku) hodnotit jejich práci a výsledky hodnocení s nimi projednat. Záznam o hodnocení předávají revizní komisi k založení do archivu revizní komise.
5. Řídící orgány a řídící zaměstnanci jsou povinni umožnit Revizní komisi práva kontroly v souladu se Stanovami a předávají jí informace v celém rozsahu své funkce a činnosti.


V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento organizační řád vstupuje v platnost dnem (schválením shromážděním členů svazu) a je závazný pro všechny členy SZÚZ, a zaměstnance SZÚZ, externí spolupracující firmy SZÚZ. Za jeho dodržování odpovídají všechny řídící orgány SZÚZ a všichni řídící zaměstnanci Svazu v rozsahu své působnosti.
2. Řídící orgány SZÚZ a řídící zaměstnanci SZÚZ jsou povinni zpracovat v souladu s tímto organizačním řádem pracovní náplně pro své podřízené zaměstnance.
3. Změnu tohoto organizačního řádu může navrhnout představenstvu SZÚZ ředitel SZÚZ a kterýkoliv řádný člen SZÚZ. Navrhované změny budou platné po projednání a schválení na shromáždění členů SZÚZ, nikdy však se zpětnou účinností. Rovněž zrušení tohoto řádu může být provedeno pouze shromážděním členů.
4. Všichni členové SZÚZ, všichni zaměstnanci SZÚZ a všechny externí spolupracující firmy SZÚZ, kterých se týká, mají právo kdykoli nahlédnout do tohoto organizačního řádu. Tento organizační řád je přístupný na webových stránkách Svazu v části pro členy a v písemné podobě v kanceláři Svazu spolu s ostatními řády a pravidly činnosti Svazu.