Příspěvkový řád

V souladu se stanovami Svazu zakládání a údržby zeleně schválilo Shromáždění členů SZÚZ Příspěvkový řád pro placení členských příspěvků na úhradu nákladů SZÚZ, provozu a rozvoje činnosti.

 

Typ členství

členský příspěvek do SZÚZ  (Kč)

Individuální

*7 000 až 23 000

Obchodní

9 000

Přidružený

2 000

Mimořádný

6 000

Kolektivní

20 000

 

Členský příspěvek SZÚZ zahrnuje:
-              poradenskou činnost v základním rozsahu
-              přístup na www. do oddílu pro členy (vzory smluv, vzdělávací materiály, užitečné odkazy, formuláře…) 
-              zvýhodněnou účast na odborných seminářích
-              poskytování informací formou čtvrtletních zpravodajů
-              propagaci na celostátních veletrzích
-              možnost výhodné ceny na veletrzích
-              propagaci firmy v časopisu INSPIRACE
-              1 x časopis INSPIRACE
-              propagaci firmy na webových stránkách www.szuz.cz
-              propagaci firmy na sociálních sítích

 

1)            Členské příspěvky

a)            Individuální členství*
(právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou)

Výše členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok se stanoví podle obratu člena z činnosti týkající se zakládání a údržby zeleně v předcházejícím roce. Výši obratu prokazuje člen vyplněním „Prohlášení o výši obratu“ a jeho odesláním do kanceláře SZÚZ. Prohlášení o výši obratu je člen povinen odevzdat do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Členský příspěvek je splatný na základě vystavených faktur ve dvou splátkách:
• záloha splatná do 31. 1. příslušného kalendářního roku ve výši 7 000,- Kč
• vyúčtování na základě "Prohlášení o výši obratu" splatné do 31. 7. příslušného kalendářního roku.

Tabulka pro výpočet členského příspěvku

Roční obrat v Kč

Členský příspěvek    SZÚZ  (Kč)

Roční obrat v Kč

Členský příspěvek    SZÚZ  (Kč)

0–3 000 000

7 000

13–14 000 000

16 000

3–5 000 000

8 000

14–15 000 000

17 000

5–7 000 000

9 000

15–16 000 000

18 000

7–8 000 000

10 000

16–17 000 000

19 000

 8– 9 000 000

11 000

17–18 000 000

20 000

  9–10 000 000

12 000

18–19 000 000

21 000

10–11 000 000

13 000

19–20 000 000

22 000

11–12 000 000

14 000

nad 20 000 000

23 000

12–13 000 000

15 000

 

 

V případě, že člen neodevzdá vyplněný formulář „Prohlášení o výši obratu“ do 30 dnů od stanoveného termínu, tj. do 30. 7. příslušného kalendářního roku, bude mu vystaven daňový doklad na částku 23 000,-Kč.

b)           Obchodní členství
(firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby, mechanizační prostředky a nářadí pro zahradní a krajinářskou tvorbu)

Výše ročního členského příspěvku činí 9 000,- Kč.

Členský příspěvek je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního roku na základě faktury vystavené kanceláří Svazu zakládání a údržby zeleně. Po úhradě členského příspěvku obdrží člen „Potvrzení o členství“ na příslušný kalendářní rok.

c)            Přidružené členství
(instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter)

Výše ročního členského příspěvku činí 2 000,- Kč.

Členský příspěvek je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního roku na základě faktury.

d)           Mimořádné členství
(právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru zahradní a krajinářské tvorby, sídlo mimo ČR)

Výše ročního členského příspěvku činí 6 000,- Kč.

Členský příspěvek je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního roku na základě faktury.

e)           Kolektivní členství
(právnická osoba, společenstvo, sdružení, spolek apod., sdružující subjekty obdobné SZÚZ a za podobným účelem)

Výše ročního členského příspěvku činí 20 000,- Kč.

Členský příspěvek je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního roku na základě faktury.

 

2)            Členský příspěvek do odborných sekcí

Členové Svazu zakládání a údržby zeleně se mohou stát členy jeho odborných sekcí Zelené střechy (ZeS) nebo Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ). Výše příspěvku dle typu členství je uvedena v tabulce. Členský příspěvek je splatný do 31. května příslušného kalendářního roku.    

           

Typ členství

Sekce Zelené střechy (Kč)

Asociace biobazénů a jezírek (Kč)

individuální

3000

2000

obchodní

1500

500

přidružený

500

500

mimořádný

500

500

 

3)            Další ujednání

a)            V případě, že se fyzická nebo právnická osoba stane členem SZÚZ a/nebo odborné sekce v průběhu kalendářního roku, pro daný kalendářní rok se stanoví výše členského příspěvku jako alikvotní část členského příspěvku za celý rok.

b)           Členové SZÚZ popřípadě jiné organizace mohou poskytovat SZÚZ dobrovolné příspěvky, dotace nebo dary i mimo roční poplatky.

 

Aktualizace 26.1.2023