STANOVY

§ 1 Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s., (dále jen „SZÚZ“ nebo „spolek“).
 2. Sídlo SZÚZ je v Brně, Údolní 567/33, PSČ  602 00.
 3. Identifikační číslo SZÚZ 26529831.
 4. Územní působnost SZÚZ je v České republice.

 

§ 2 Charakteristika SZÚZ

 1. SZÚZ je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
 2. SZÚZ sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů, výrobků a mechanizačních prostředků pro zahradní a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahradní
  a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod.
 3. SZÚZ je právnickou osobou dle § 118 a násl. cit. zák., za kterou samostatně jedná předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo ředitel SZÚZ. Ostatní členové nebo zaměstnanci jednají jménem SZÚZ jenom v rozsahu pověření předsedou představenstva, místopředsedou představenstva nebo ředitelem SZÚZ.
 4. SZÚZ se může stát členem jiných spolků.

 

§ 3 Účel SZÚZ

 1. Účelem SZÚZ je zvyšovat odbornou úroveň členů SZÚZ, respektive oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice a hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci SZÚZ i mimo něj.
 2. V rámci uvedeného účelu, pro který byl založen, vyvíjí SZÚZ především tuto činnost:
  1. prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,
  2. spolupracovat s osobami podobného zaměření v zájmu dalšího rozvoje zahradní a krajinářské tvorby v České republice,
  3. spolupracovat s osobami v zahraničí a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí,
  4. spolupracovat s obdobnými profesními spolky v rámci EU, zejména v oblasti výměny informací a zkušeností, organizovat zahraniční stáže a odborné exkurze pro pracovníky členských firem,
  5. zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné,
  6. poskytovat vzdělávací služby formou pořádání kongresů, seminářů, školení aj.,
  7. podílet se na organizování výstav, veletrhů a dalších akcí, které mají význam pro rozvoj zahradní a krajinářské tvorby,
  8. podporovat odborné vzdělávání a výchovu zaměstnanců členů SZÚZ včetně jejich rodinných příslušníků s důrazem na mezinárodní výměnu zkušeností,
  9. spolupracovat se zahradnickým školstvím všech stupňů, aktivně se zúčastnit tvorby učebních plánů, podporovat soutěže zahradnických učilišť a středních škol a další obdobné aktivity,
  10. vytvářet informační systém za účelem zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy SZÚZ, mezi členy SZÚZ a sekretariátem SZÚZ a vytvoření vazeb mezi SZÚZ a vnějším okolím,
  11. zajišťovat členům SZÚZ aktuální informace v oblasti nových technologií a materiálů, systémů organizace práce a řízení firem,
  12. navazovat spolupráci mezi SZÚZ a dodavatelskými firmami,
  13. propagovat činnost SZÚZ jakož i jeho členů prostřednictvím médií, propagačních a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.
  14. vydávat odborné periodické i neperiodické publikace

 

§ 4 Členství v SZÚZ 

 1. Členství v SZÚZ je individuální, obchodní, přidružené, mimořádné, kolektivní, čestné a členství Mladých zahradníků.
 2. Individuálním členem se mohou stát právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou.
 3. Obchodním členem se mohou stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby, mechanizační prostředky a nářadí pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
 4. Přidruženým členem se mohou stát instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter a jejichž členství bude SZÚZ ku prospěchu, např. školy, obecní úřady apod.
 5. Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která podniká v oboru zahradní a krajinářské tvorby a má sídlo mimo území ČR.
 6. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, společenstvo, sdružení apod., sdružující subjekty obdobné SZÚZ a za podobným účelem.
 7. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj oboru zahradní a krajinářské tvorby.
 8. Členem, Mladým zahradníkem, se může stát fyzická osoba ve věku do 30 let, studující nebo pracující v oboru zahradnictví, krajinářství, ekologie a životního prostředí.

 

§ 5 Vznik členství

 1. Členství vzniká přijetím do SZÚZ představenstvem na základě písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením členského poplatku. Předpokladem je i odborná úroveň člena, tato podmínka neplatí pro Mladé zahradníky.  
 2. Členství v SZÚZ přechází na jiné osoby, které vzniknou změnou právní formy dosavadního člena, pokud se nové firmy nerozhodnou ze SZÚZ vystoupit. Členský poplatek se pro tyto nově vzniklé organizace považuje za zaplacený, pokud jej již uhradila původní organizace.
 3. Dokladem o členství ve SZÚZ je potvrzení o členství vydané každoročně kanceláří SZÚZ a podepsané ředitelem SZÚZ.
 4. SZÚZ vede seznam členů, který je veřejný a přístupný na webových stránkách www.szuz.cz Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí ředitel SZÚZ a dokládá je příslušnými listinami osvědčujícími jejich důvod. Seznam Mladých zahradníků je veden samostatně a jeho obsah je neveřejný.
 5. Čestného člena jmenuje Shromáždění členů na základě návrhu Představenstva SZÚZ. Seznam čestných členů je veden samostatně.

 

§ 6 Práva individuálních, obchodních, přidružených, mimořádných, kolektivních a čestných členů: Individuální, obchodní, přidružení, mimořádní a kolektivní členové mají tato práva:

 1. Individuální a čestný člen má právo zúčastnit se shromáždění členů, volit a být volen do všech orgánů SZÚZ a jejich prostřednictvím se zúčastnit řízení SZÚZ.
 2. Obchodní, mimořádný a přidružený člen má právo zúčastnit se shromáždění členů a volit.
 3. Člen má právo na poradenskou službu v oblasti právní, ekonomické a technické v rozsahu základní informace.
 4. Člen má právo zúčastnit se vzájemné nabídky a poptávky kapacit, mechanizace, materiálů apod.
 5. Člen má právo dostávat periodické informace o záměrech vedení, výsledcích jednání konaných jménem SZÚZ, konkurzních řízeních apod.
 6. Člen má právo používat na firemních dopisech a dalších materiálech text „člen Svazu zakládání a údržby zeleně“ a logo SZÚZ.
 7. Člen má právo podávat iniciativní návrhy na činnost SZÚZ.
 8. Člen má právo používat všechny ostatní výsledky činnosti SZÚZ a jeho zařízení způsobem odsouhlaseným představenstvem SZÚZ.

 

§ 7 Práva členů Mladých zahradníků  

Člen SZÚZ Mladý zahradník má tato práva:

 1. Zúčastnit se shromáždění členů.
 2. Dostávat periodické informace o záměrech vedení, výsledcích jednání konaných jménem SZÚZ.
 3. Podávat iniciativní návrhy na činnost SZÚZ.
 4. Používat všechny ostatní výsledky činnosti SZÚZ a jeho zařízení způsobem odsouhlaseným představenstvem SZÚZ.
 5. Další práva vykonávají Mladí zahradníci dle stanov Sekce mladých zahradníků.

 

§ 8 Povinnosti individuálních, obchodních, přidružených, mimořádných a kolektivních členů
 Individuální, obchodní, přidružení, mimořádní a kolektivní členové mají tyto povinnosti:

 1. Dodržovat stanovy SZÚZ jako vstupní podmínku jinak dobrovolného členství.
 2. Dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání, morální zásady a serióznost v jednání.
 3. Podnikatelskou činností usilovat o dosažení vysokého standardu sadovnických děl na základě vysoké kvality všech prací.
 4. Při odborné a obchodní činnosti jednat tak, jak to vyžaduje etika obchodování a podnikání.
 5. Aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti.
 6. Poskytovat orgánům SZÚZ podklady a informace potřebné k uskutečňování cílů a úkolů SZÚZ v rozsahu schváleném představenstvem.
 7. Přispívat v běžném roce stanoveným ročním členským příspěvkem na činnost SZÚZ
  v určeném termínu dle schváleného Příspěvkového řádu. Tato povinnost se netýká čestných členů.
 8. Informovat SZÚZ neprodleně o jakékoliv změně svých identifikačních údajů.

 

§ 9 Povinnosti členů Mladých zahradníků
 Člen Mladý zahradník má tyto povinnosti:

 1. Dodržovat stanovy SZÚZ jako vstupní podmínku jinak dobrovolného členství.
 2. Dodržovat obecně uznávané etické zásady, morální zásady a serióznost v jednání.
 3. Aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti.
 4. Poskytovat orgánům SZÚZ podklady a informace potřebné k uskutečňování cílů a úkolů SZÚZ v rozsahu schváleném představenstvem.
 5. Přispívat v běžném roce stanoveným ročním členským příspěvkem na činnost SZÚZ
  v určeném termínu dle schváleného Příspěvkového řádu.
 6. Informovat SZÚZ neprodleně o jakékoliv změně svých identifikačních údajů.
 7. Být členem Sekce Mladých zahradníků a dodržovat její stanovy.

 

§ 10 Ukončení a pozastavení členství

 1. Členství končí vystoupením, zánikem, vyloučením člena, zrušením SZÚZ.
 2. Členství v SZÚZ je možno ukončit vystoupením ke konci kalendářního roku písemnou nebo elektronickou žádostí člena předloženou představenstvu minimálně 6 měsíců před koncem kalendářního roku. V žádosti není nutno uvádět důvody.
 3. Členství v SZÚZ končí zánikem právnické osoby, smrtí fyzické osoby nebo zánikem oprávnění k podnikání.  
 4. Představenstvo může pozastavit členství těm členům, kteří jsou v prodlení s placením členských poplatků delším než 3 měsíce. Pozastavením členství ztrácí člen SZÚZ možnost požívat výhod člena SZÚZ. O výsledku jednání musí být člen informován písemně nebo elektronicky.
 5. Členství v SZÚZ zaniká nezaplacením členských poplatků do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
 6. Členství v SZÚZ může být pozastaveno při hrubém porušování obchodní či podnikatelské etiky, porušení stanov SZÚZ a poškozování vážnosti SZÚZ. O pozastavení členství se rozhoduje v disciplinárním řízení podle disciplinárního řádu SZÚZ.
 7. Člen SZÚZ může být vyloučen ze SZÚZ při hrubém porušování obchodní či podnikatelské etiky, porušení stanov SZÚZ a poškozování vážnosti SZÚZ. O vyloučení člena se rozhoduje v disciplinárním řízení podle disciplinárního řádu SZÚZ.
 8. Členům, kterým zaniklo členství v SZÚZ, nepřísluší nárok na vrácení členského poplatku ani jiné majetkové vypořádání.

 

§ 11 Vnitřní předpisy

1. Vnitřními předpisy SZÚZ jsou:

 1. Stanovy
 2. Etický řád
 3. Příspěvkový řád
 4. Disciplinární řád
 5. Volební a jednací řád Shromáždění členů SZÚZ

2. Vnitřní předpisy schvaluje Shromáždění členů.

 

§ 12 Orgány SZÚZ

Orgány SZÚZ jsou tyto:

 1. Shromáždění členů
 2. Představenstvo
 3. Kontrolní komise
 4. Rozhodčí komise
 5. Ředitel

 

§ 13 Shromáždění členů

 1. Shromáždění členů je složeno ze zástupců členů SZÚZ. Kdo je oprávněn jednat za jednotlivé členy, stanoví obecné právní předpisy.
 2. Shromáždění členů je usnášeníschopné jen v případě, pokud bylo v určené lhůtě svoláno, je přítomna třetina členů SZÚZ a předseda představenstva nebo místopředseda představenstva /v případě překážky přítomnosti předsedy představenstva/.
 3. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů. O přijímání, změnách a doplnění stanov se rozhoduje tří pětinovou většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
 4. Shromáždění členů je svoláváno předsedou představenstva prostřednictvím kanceláře SZÚZ písemně nebo elektronicky nejméně jedenkrát ročně ve lhůtě 30 dnů před konáním s určeným pořadem jednání. Jednání Shromáždění členů řídí předseda představenstva nebo jím určený zástupce.
 5. Členové SZÚZ mohou rozhodovat i mimo Shromáždění členů (per rollam), v takovém případě se přiměřeně postupuje podle ust. § 175 až § 177 zák. o obchodních korporacích. 

 

§ 14 Působnost Shromáždění členů

1. Shromáždění členů má tuto působnost:

 1. přijímání stanovisek a rozhodnutí v otázkách, které mají pro SZÚZ zásadní význam
 2. schvalování zprávy podané představenstvem
 3. schvalování hospodaření SZÚZ
 4. rozhodování o použití jmění spolku
 5. volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a členů představenstva
 6. volba kontrolní komise
 7. schvalování výše příspěvků a poplatků
 8. zřizování zvláštních sekcí

1.schvalování směrnic, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů SZÚZ

 1. schvalování rozpočtu spolku
 2. rozpuštění představenstva spolku
 3. zrušení spolku
 4. schvalování členství spolku v jiných organizacích a zájmových sdruženích
 5. rozhodování o ostatních otázkách, není-li výslovně stanoveno jinak
 6. volba rozhodčí komise
 7. schvalování návrhů představenstva na jmenování čestných členů

2. Představenstvo SZÚZ zajistí vyhotovení zápisu z jednání shromáždění členů, a to do 30 dnů od jeho ukončení. Zápis obsahuje náležitosti stanovené ust. § 254 odst. 2) obč. zák. 

 

§ 15 Představenstvo SZÚZ

 1. Představenstvo SZÚZ tvoří předseda představenstva, místopředseda představenstva a pět členů představenstva.
 2. Délka funkčního období je čtyři roky. Opětovná volba je možná. Volby se konají každé dva roky tak, aby se zpravidla volili tři nebo čtyři členové představenstva.
 3. Představenstvo je řídícím orgánem SZÚZ v období mezi konáním shromáždění členů. Svolává se dle potřeby, minimálně 4 x ročně.
 4. Při předčasném odstoupení kteréhokoliv člena představenstva může být pro zbývající dobu zvolen shromážděním členů nástupce.
 5. Mezi zasedáními představenstva řídí SZÚZ v rámci svých pravomocí předseda, místopředseda nebo pověřený člen představenstva SZÚZ a ředitel. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena představenstva.
 6. Každý člen představenstva má jeden hlas. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů. V případně rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
 7. Představenstvo je disciplinárním orgánem SZÚZ.
 8. Člen představenstva SZÚZ je oprávněn zúčastnit se zasedání Rady sekce s hlasem poradním.

 

§ 16 Úkoly představenstva SZÚZ

 1. Představenstvo je ztotožněno s posláním a cíli SZÚZ. Představenstvo nese za poslání a jeho plnění konečnou zodpovědnost. Představenstvo realizuje cíle a úkoly SZÚZ.
 2. Představenstvo zabezpečuje potřebné zdroje pro činnost SZÚZ.
 3. Představenstvo zabezpečuje efektivní plánování SZÚZ a efektivní řízení zdrojů.
 4. Představenstvo spravuje majetek SZÚZ.
 5. Při odstoupení tří členů představenstva jsou zbývající členové představenstva povinni do 3 měsíců svolat mimořádné shromáždění členů.
 6. Představenstvo jmenuje ředitele SZÚZ, stanovuje výši jeho odměny, vytváří podmínky pro jeho činnost a kontroluje jeho činnost.
 7. Představenstvo rozhoduje o přijetí za člena SZÚZ.
 8. Představenstvo koná v rozsahu své působnosti disciplinární řízení v prvním stupni podle disciplinárního řádu SZÚZ.
 9. Navrhuje a po schválení Shromážděním členů jmenuje čestné členy SZÚZ.  

 

§ 17 Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je tříčlenná.
 2. Kontrolní komise je volena na dobu tří let. Členové komise se zúčastňují zasedání představenstva.
 3. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost SZÚZ.
 4. Kontrolní komise seznamuje každé shromáždění členů s výsledky své činnosti.
 5. Kontrolní komise:
  1. provádí zjišťování o takových skutcích členů SZÚZ, jimiž byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo vnitřní směrnice SZÚZ,
  2. podává návrh na zahájení disciplinárního řízení Představenstvu
  3. podává odvolání proti rozhodnutí Představenstva.

 

§ 18 Rozhodčí komise

 1. Rozhodčí komise je disciplinárním orgánem SZÚZ.
 2. Rozhodčí komisi volí shromáždění členů z řad svých členů i nečlenů v počtu 6 osob na období 5 let. Členové rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Rozhodčí komise koná disciplinární řízení v druhém stupni.
 1. Rozhodčí komise jedná zásadně jako celek.
 2. K řízení ve druhém stupni jmenuje předseda rozhodčí komise tři členy v pořadí, v kterém jsou zapsáni v seznamu členů.

 

§ 19 Profesionální aparát

 1. Představenstvo zřizuje pro zajištění potřeb SZÚZ profesionální aparát. Činnost aparátu se řídí organizačním řádem, který schvaluje představenstvo SZÚZ.
 2. V čele aparátu je ředitel, který zodpovídá za jeho činnost představenstvu.
 3. Ředitel je oprávněn jednat jménem SZÚZ v rozsahu, kterým je představenstvem pověřen.
 4. Ředitel řídí činnost SZÚZ dle pokynů představenstva.
 5. Ředitel řídí chod kanceláře a odpovídá za vedení účetnictví.
 6. O sídle aparátu SZÚZ rozhoduje představenstvo.
 7. Ředitel se zúčastňuje zasedání shromáždění členů a představenstva. Má právo vyjádřit se ke každému bodu jednání.
 8. Organizační strukturu a počet pracovníků aparátu schvaluje představenstvo.
 9. Rozpočet aparátu schvaluje shromáždění členů.

 

§ 20 Sekce SZÚZ

 1. Členové SZÚZ se mohou v rámci jeho činnosti sdružovat do sekcí podle užších odborných zájmů. Sekce nejsou pobočnými spolky ve smyslu ust. § 228 a násl. obč. zák.
 2. Sekce při své činnosti přispívají v rámci svého zaměření k naplňování cílů a úkolů SZÚZ.
 3. Sekce přijímají vlastní stanovy upravující jejich činnost. Stanovy sekcí vychází z těchto stanov a nesmí s nimi být v rozporu.

 

§ 21 Povinnost mlčenlivosti

 1. Členové představenstva a pracovníci profesionálního aparátu mají povinnost zachování mlčenlivosti o informacích, které získali od členů SZÚZ při výkonu své funkce, pokud je členové označí za důvěrné a pouze pro vnitřní potřebu.
 2. Tato povinnost platí po dobu 1 roku i po skončení funkce nebo pracovního poměru.

 

§ 22 Majetek SZÚZ

 1. Základním prostředkem pro zajišťování činnosti je majetek SZÚZ. Majetek SZÚZ tvoří:
  1. členské poplatky
  2. subvence a dotace
  3. výtěžky z vlastního majetku a příjmy z akcí pořádaných SZÚZ
  4. dary
  5. movitý a nemovitý majetek pořízený z prostředků SZÚZ
 2. Vedení účetnictví SZÚZ se řídí obecně závaznými předpisy.

 

§ 23 Zrušení SZÚZ

SZÚZ může být zrušen usnesením shromáždění členů. K přijetí tohoto usnesení je nezbytný souhlas dvou třetin přítomných členů SZÚZ. Nerozhodne-li shromáždění členů při zrušení SZÚZ jinak, dojde po vypořádání všech závazků a pohledávek k rozdělení zbylého majetku SZÚZ jednotlivým členům v poměru výše jejich členských poplatků v posledním roce.

 

V Lednici, dne 29. ledna 2019